Logo_Konk2

Процедура „Избор с публична покана“ по проект BG16RFOP002-2.002-0198-C01 „Подобряване процесите на управление и организация на дейността на „Медиа Планинг Груп” ООД и въвеждане на организационни иновации във фирмата“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020”.

„Медиа Планинг Груп” ООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Закупуване, доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ново оборудване и закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Сървър софтуер, Оперативен софтуер и Офис софтуер към работни станции, необходимо за функционирането на Business Intelligence софтуер“ по проект BG16RFOP002-2.002-0198-C01 „Подобряване процесите на управление и организация на дейността на „Медиа Планинг Груп” ООД и въвеждане на организационни иновации във фирмата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020”.